Капман с нов фонд

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Капман Г-7 & Хонконг“. НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема. 
 
Решението е взето на вчерашното заседание на комисията, след което „Капман Г-7 & Хонконг“ е вписан в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН. 

НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ възнамерява да инвестира в дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng).  
 
Основна инвестиционна цел на НДФ “Капман Г-7 & Хонконг“- да осигури не само запазване, но и нарастване на реалната стойност на инвестициите във времето в условията на висок риск, като по този начин в дългосрочен план се защитават вложените средства от инфлацията.

Рискови фактори, относими към дейността на националния договорен фонд са пазарен, ликвиден, лихвен, кредитен, рискове от използване на деривати и други рискове (политически, данъчен, оперативен, управленски и др.)

Предстои да бъде обявена дата за началото на публичното предлагане.  
 
Това ще бъде шестият фонд, организиран и управляван от управляващото дружество. Управляваните активи на ДФ Капман Макс, ДФ Капман Капитал, ДФ Капман Фикс, ДФ С-МИКС и ДФ С-БОНДС надхвърлят общо 88 млн. лева.  

Настоящата информация е маркетингово съобщение и не е договорно обвързващ документ или информационен документ, изискан съгласно законовите разпоредби и не е достатъчен за вземане на инвестиционно решение. „Капман Асет Мениджмънт“ АД информира настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите не са гарантирани с гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Резюме на правата на притежателите на дялове, издадени от договорни фондове, организирани и управлявани от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, е достъпно на www.capman.bg/asset-management