“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Защо да изберете нас

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да
победим инфлацията
Качество и
професионализъм

Новини

 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че в дружеството е постъпила актуална Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Иванка Павлова – член на Съвета на директорите. Нина Брос Директор за връзки с инвеститорите

  28 юли 2023
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 23.03.2023 взе решение

  23 март 2023
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че в дружеството е постъпила актуална Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Борислава Богданова – член на Съвета на директорите.

  17 февруари 2023
 • УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

  Капман Дебтс Мениджмънт АД уведомява своите акционери и обществеността за подписването на договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3.2 млн. лв по цена на придобиване 1.1 млн. лв. Предвижда се придобитите вземания да се обслужват и погасяват от оперативна дейност и частично от продажба на активи / обезпечение по съответната експозиция.

  4 август 2022
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  На проведено на 02.06.2022 г. Общо събрание на акционерите в „Капман Дебтс Мениджмънт АД“, бяха приети предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството. Измененият Устав е обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския Регистър и е вписан на 15.06.2022 год. с вписване  20220615105631

  15 юни 2022
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 20.05.2022 г. е получено уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. за промяна в правото на глас в общото събрание

  20 май 2022

Клиентите ни за нас

Търсите първокласен биснес партньор?