Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е най-новото дружество от групата на „Капман Холдинг“ АД. Учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Новини


Вписване на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в регистъра на финансовите институции при БНБ „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД информира, че със заповед № 38 606 на подуправителя на Българската народна банка, ръководещ „Банков надзор“, дружеството е вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал.1 от Закона за кредитните институции, …

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 10.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „ЕФ Принсипал“ чрез УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за …

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 08.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „Капман Капитал“ чрез „Капман Асет Мениджмънт“ АД за промяна …

1234