Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е най-новото дружество от групата на „Капман Холдинг“ АД. Учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Новини


Капман Дебтс Мениджмънт АД уведомява своите акционери и обществеността за подписването на договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3.2 млн. лв по цена на придобиване 1.1 млн. лв. Предвижда се придобитите вземания да се обслужват и погасяват от оперативна дейност и частично от продажба на активи …

На проведено на 02.06.2022 г. Общо събрание на акционерите в „Капман Дебтс Мениджмънт АД“, бяха приети предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството. Измененият Устав е обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския Регистър и е вписан на 15.06.2022 год. с вписване  20220615105631

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 20.05.2022 г. е получено уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. за промяна в правото …

1234...