За нас

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е дружество с едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите:

Николай Ялъмов
Законен представител на Председателя на Съвета на директорите и представляващ – „Капман холдинг“ АД;
тел.: + 359 2 40 30 200
e-mail: yalamov@capman.bg


Иванка Ангелова Павлова
член на Съвета на директорите
тел.: + 359 2 40 30 200
e-mail: ipavlova@capman.bg


Борислава Петрова Богданова
независим член на Съвета на директорите
тел.: + 359 2 40 30 200
e-mail: borislava_bogdanova@abv.bg