Новини

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД  На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД  На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Вписване на увеличението на капитала на  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД в Търговския регистър „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че вследствие на успешно проведено публично предлагане на нови акции, с акт № 20210122090550 на Агенция по вписванията, в Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, ЕИК 206073822, от 50 000 / …

12