Новини

  • Вътрешна информация Регламент № 596/2014

    УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 29.09.2020 г. взе …

  • Потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар

    На 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Предстои дружеството да подаде документи за допускане до търговия на регулиран пазар – БФБ АД и многостранната система за търговия – MTF SOFIA.