Новини

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Вписване на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в регистъра на финансовите институции при БНБ „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД информира, че със заповед № 38 606 на подуправителя на Българската народна банка, ръководещ „Банков надзор“, дружеството е вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал.1 от Закона за кредитните институции, с Регистрационен номер BGR00439. Деян …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 10.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „ЕФ Принсипал“ чрез УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 08.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „Капман Капитал“ чрез „Капман Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас в …

1234