Новини

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Постъпили  уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 „Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява обществеността за следното: В дружеството са постъпили  уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за сключени сделки с акции на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД от страна на ДФ “Капман Макс“ …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД  На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както …

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД  На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както …

1234