Новини

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Вписване на увеличението на капитала на  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД в Търговския регистър „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че вследствие на успешно проведено публично предлагане на нови акции, с акт № 20210122090550 на Агенция по вписванията, в Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, ЕИК 206073822, от 50 000 / …

  • Съобщение за приключване на подписка за увеличение на капитала   “Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 14.01. 2021 г. при следните резултати: Общ брой записани и заплатени акции – 1 165 000броя; Номинална стойност на една акция – 1 лев; Емисионна стойност на една акция …

  • Вътрешна информация Регламент № 596/2014

    УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 29.09.2020 г. взе …

1234