Увеличение на капитала 2020 г.

Проспект за публично предлагане

на 2 000 000  обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД,  потвърден от КФН с Решение № 869-Е/24.11.2020 г.

Съобщение за публично предлагане, публикувано на 02.12.2020 г

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме