Потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар