Политика за възнагражденията на на членовете на СД на Капман Дебтс Мениджмънт АД