Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е най-новото дружество от групата на „Капман Холдинг“ АД. Учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Новини


Съобщение за приключване на подписка за увеличение на капитала   “Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 14.01. 2021 г. при следните резултати: Общ брой записани и заплатени акции – 1 165 000броя; Номинална стойност на една акция – 1 лев; …

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое …

На 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Предстои дружеството да подаде документи за допускане до търговия на регулиран пазар – БФБ АД и многостранната система за търговия – MTF SOFIA.

123