Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е най-новото дружество от групата на „Капман Холдинг“ АД. Учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Новини


Вписване на увеличението на капитала на  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД в Търговския регистър „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че вследствие на успешно проведено публично предлагане на нови акции, с акт № 20210122090550 на Агенция по вписванията, в Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, ЕИК …

Съобщение за приключване на подписка за увеличение на капитала   “Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 14.01. 2021 г. при следните резултати: Общ брой записани и заплатени акции – 1 165 000броя; Номинална стойност на една акция – 1 лев; …

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое …

1234