Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е най-новото дружество от групата на „Капман Холдинг“ АД. Учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Новини


На 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Предстои дружеството да подаде документи за допускане до търговия на регулиран пазар – БФБ АД и многостранната система за търговия – MTF SOFIA.

1234