ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

На проведено на 02.06.2022 г. Общо събрание на акционерите в „Капман Дебтс Мениджмънт АД“, бяха приети предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

Измененият Устав е обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския Регистър и е вписан на 15.06.2022 год. с вписване  20220615105631