ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 23.03.2023 взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството при следните параметри:

Увеличаване на капитала на дружеството от 1 215 000 лв. на 6 075 000 лв. чрез публично предлагане на  4 860 000 (четири милиона осемстотин и шестдесет хиляди) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един лев). Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции.

Целта на публичното предлагане е с набрания капитал “Капман Дебтс Мениджмънт” АД постепенно да увеличи инвестиционния си портфейл от просрочени вземания на дружества.

 

Нина Йорданова Брос,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 23.03.2023 г.