ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че в дружеството е постъпила
актуална Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от
Иванка Павлова – член на Съвета на директорите.

Нина Брос
Директор за връзки с инвеститорите