ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че на 08.04.2024 г. в дружеството е постъпила актуализирана  Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Борислава Богданова  – член на Съвета на директорите.

Нина Брос
Директор за връзки с инвеститорите