ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че подписката по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно и предсрочно на 04.06.2024 г. при следните резултати:

  • Общ брой записани и заплатени акции – 4 860 000 броя;
  • Номинална стойност на една акция – 1 лев;
  • Емисионна стойност на една акция – 1 лев;
  • Брой лица, записали акции от увеличението на капитала – 29 броя;
  • Сума, получена от записаните и заплатени акции – 4 860 000 лева.

 

Дружеството е предприело необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията за вписванията и за регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД, БФБ АД и MTF SOFIA.