ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Вписване на увеличението на капитала на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД в
Търговския регистър

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че след успешно проведено публично
предлагане на нови 4 860 000 акции, на 10.06.2024 г. Търговският регистър към
Агенцията по вписванията е вписал увеличение на капитала на дружеството от 1 215 000
лева на 6 075 000 лева.

 

Нина Брос,
Директор за връзки с инвеститорите
„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД
Дата: 10.06.2024 г