ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

 На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както следва:

  1. На дата 26.01.2021г. е получено уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. за придобиване на 200 000 броя акции, представляващи 16.46% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 26.01.2021г. е получено уведомление от ПОД „Топлина“ АД за придобиване на 80 000 броя акции от УПФ „Бъдеще“, представляващи 6.58% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  3. На дата 26.01.2021г. е получено уведомление от ПОД „Бъдеще“ АД за придобиване на 80 000 броя акции от УПФ „Топлина“, представляващи 6.58% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 26.01.2021 г.[:]