ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На дата 08.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „Капман Капитал“ чрез „Капман Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 6,58% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 08.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „Капман Макс“ чрез „Капман Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 6,58% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД. Капман Асет Мениджмънт“ АД притежава непряко 13.17% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД чрез ДФ „Капман Капитал“ и ДФ „Капман Макс“.
  3. На дата 08.02.2021 г. е получено уведомление от „Компас Инвест“ АД за промяна в правото на глас на ДФ „Прогрес“ в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД а именно на 9.88% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  4. На дата 08.02.2021 г. е получено уведомление от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за придобиване на акции, представляващи 6.58% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  5. На 09.02.2021 г. е получено уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре “ С.А., за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 9,88% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  6. На дата 09.02.2021 г. е получено уведомление от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас на ДФ „Тренд Фонд Акции“ и ДФ „Тренд балансиран Фонд“ в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, както следва:
  • ДФ „Тренд Фонд Акции“- притежава 5.76% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД;
  • ДФ „Тренд балансиран Фонд“ – притежава 4.12. от от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД;

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД притежава непряко 9.88% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 09.02.2021 г.[:]