ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На дата 10.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „ЕФ Принсипал“ чрез УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 9,8765% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 10.02.2021г. е получено уведомление от ДФ „Актива Високодоходен Фонд“ чрез УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 9,8765% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 10.02.2021 г.[:]