ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На дата 11.05.2022 г. е получено уведомление от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за промяна в правото на глас на ДФ „Тренд Фонд Акции“ и ДФ „Тренд балансиран Фонд“ в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, както следва:
  • ДФ „Тренд Фонд Акции“- притежава 11.93% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД;
  • ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ – притежава 4.11% от от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД;

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД притежава непряко 16,04% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

  1. На дата 12.05.2022 г. е получено уведомление от „Компас Инвест“ АД за промяна в правото на глас на ДФ „Прогрес“ в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 3,70% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

Нина Брос

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 12.05.2022 г.