ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На дата 18.05.2022 г. е получено уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 19.75% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 18.05.2022 г. е получено уведомление от „Ай Ти Софт ЕАД“ С.А. за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 0.00% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

Нина Брос

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 18.05.2022 г.