ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

 На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 22.01.2021г., както следва:

  1. На дата 22.01.2021г. е получено уведомление от Капман Холдинг АД за промяна в правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, а именно на 4,11% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 25.01.2021г. е получено уведомление от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за придобиване на правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, както следва:
  • ДФ Тренд Балансиран Фонд, придобива 50 000 броя акции представляващи 4,115% от акциите с право на глас в капитала „Капман Дебтс Мениджмънт” АД и
  • ДФ Тренд Фонд Акции, придобива 150 000 броя акции с право на глас равняващи се на 12,346% от капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  1. На дата 25.01.2021 г. е получено уведомление от „Компас Инвест“ АД за придобиване на 200 000 броя акции от ДФ Прогрес, представляващи 16.46% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  2. На дата 25.01.2021 г. е получено уведомление от УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД за придобиване на 200 000 броя акции от ДФ „Актива Високодоходен Фонд“, представляващи 16.46% от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
  3. На дата 25.01.2021 г. е получено уведомление от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за придобиване на 200 000 броя акции от ДФ „ЕФ ПРинсипал“, представляващи 16.46% от правото на глас в  общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

 

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 25.01.2021 г.[:]