Вътрешна информация Регламент № 596/2014

Съобщение за приключване на подписка за увеличение на капитала

 

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 14.01. 2021 г. при следните резултати:

  • Общ брой записани и заплатени акции – 1 165 000броя;
  • Номинална стойност на една акция – 1 лев;
  • Емисионна стойност на една акция – 1 лев;
  • Брой лица, записали акции от увеличението на капитала – 10 броя;
  • Сума, получена от записаните и заплатени акции – 1 165 000 лева.

 

Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията за вписванията и за регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД и БФБ АД.

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 15.01.2020 г.