Вътрешна информация Регламент № 596/2014

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 29.09.2020 г. взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството при следните параметри:

Увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 2 050 000 лв. чрез публично предлагане на  2 000 000 (два милиона) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един лев). Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 (един милион) броя от новите акции.

Целта на публичното предлагане е с набрания капитал “Капман Дебтс Мениджмънт” АД да се позиционира на пазара на вземания, което ще е възможно след вписване в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ  на БНБ, като за целта Дружеството трябва да набере капитал от минимум 1 000 000 лева.

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 29.09.2020 г.[:]