ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Вписване на увеличението на капитала на  “Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че вследствие на успешно проведено публично предлагане на нови акции, с акт № 20210122090550 на Агенция по вписванията, в Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, ЕИК 206073822, от 50 000 / петдесет хиляди / лева на 1 215 000 /един милион двеста и петнадесет хиляди/ лева, чрез записване на нови  1 165 000 /един милион сто шестдесет и пет хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка една акция.

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 22.01.2021 г.[:]