Потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар

На 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на “КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ” АД. Предстои дружеството да подаде документи за допускане до търговия на регулиран пазар – БФБ АД и многостранната система за търговия – MTF SOFIA.