УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Капман Дебтс Мениджмънт АД уведомява своите акционери и обществеността за подписването на договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3.2 млн. лв по цена на придобиване 1.1 млн. лв. Предвижда се придобитите вземания да се обслужват и погасяват от оперативна дейност и частично от продажба на активи / обезпечение по съответната експозиция. Дейността на кредитополучателите, които са разположени в южната част на България и района около Бургас, е основно в туристическият сектор.