ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.06.2024г., както следва:
1. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Актива Високодоходен Фонд“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 9,88 % на 1,98 %.
2. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД от името на БТФ „ЕФ Принсипал ETF“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 9,88 % на 1,98 %.
3. На 12.06.2024г. е получено уведомление от ПОД „Бъдеще“ АД от името на УПФ „Бъдеще“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 6,58 % на 1,32 %.
4. На 12.06.2024г. е получено уведомление от „Ей Си Ем Консулт“ ЕООД за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 9,88 % на 1,98 %.
5. На 12.06.2024г. е получено уведомление от ПОД „Топлина“ АД от името на УПФ „Топлина“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 6,58 % на 1,32 %.
6. На 12.06.2024г. е получено уведомление от „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 6,58 % на 1,32 %.
7. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Капман Капитал“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 6,58 % на 2,63 %.
8. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Капман Макс“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 6,58 % на 1,98 %.
9. На 14.06.2024г. е получено уведомление от ЗД „ЕИГ РЕ“ ЕАД за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – от 9,88 % на 1,98 %.
10. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „Импакт Капитал“ АД от името на ДФ „Плюс“ и ДФ „Навигатор Плюс“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – общо от името на двата
договорни фонда, „Импакт капитал“ АД като управляващо дружество има право да гласува с 9,79% в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
11. На 12.06.2024г. е получено уведомление от УД „Компас Инвест“ АД от името на ДФ „Прогрес“ и ДФ „Стратегия“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – общо от името на двата договорни фонда, „Компас инвест“ АД като управляващо дружество има право да гласува с 9,71% в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
12. На 13.06.2024г. е получено уведомление от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Тренд Фонд Акции“ и ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – общо от името на двата договорни фонда, „Тренд асет мениджмънт“ АД като управляващо дружество има право да гласува с 3,21% в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Нина Брос,
Директор за връзки с инвеститорите
„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД
Дата: 14.06.2024 г