ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Получени уведомления в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството в резултат на вписване на увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.06.2024г., както следва:

1. На 14.06.2024г. е получено уведомление от УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Прайм Асетс“ и ДФ „Куест Вижън“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – общо от името на двата договорни фонда, „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД като управляващо дружество има право да гласува с 9,56% в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

2. На 14.06.2024г. е получено уведомление от УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД от името на ДФ „Престиж“ и ДФ „Профит“ за промяна на % от правото на глас в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД – общо от името на двата договорни фонда, „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД като управляващо дружество има право да гласува с 9,32% в общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Нина Брос,
Директор за връзки с инвеститорите
„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД
Дата: 18.06.2024 г