Съобщение по чл.112 д ЗППЦК

Информация относно актуалния размер на капитала на "Капман дебтс мениджмънт" АД

Изпълнявайки изискванията на чл. 112д от ЗППЦК, „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД съобщава, че след успешно увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2024 г., актуалният размер на капитала на дружеството към 30.06.2024 г. е в размер на 6 075 000 лева, разпределен в 6 075 000 броя акции. Акциите са обикновени, безналични, всяка една с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност.