Корпоративно управление

На извънредно Общо събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, проведено на 24.09.2020 г., е взето решение за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа “спазвай и обяснявай”, който означава, че препоръките му се спазват и независимо дали има отклонение от тях или не, ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

Текстът на Националния кодекс за корпоративно управление може да бъде намерен тук  https://nkku.bg/pdf/CGCode_Юли2021_BG.pdf