Документи и анотации

Увеличение на капитала 2020 г.

Проспект за публично предлагане на 2 000 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, потвърден от КФН с Решение № 869-Е/24.11.2020 г.

Общи събрания

Финансови отчети

Политика за възнагражденията на на членовете на СД на Капман Дебтс Мениджмънт АД