Документи и анотации

Увеличение на капитала 2024 г.

Проспект за публично предлагане на 4 860 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 561 – Е от 23.05.2023 г. и Допълнение към Проспект, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 286-Е от 25.04.2024 г.

Увеличение на капитала 2020 г.

Проспект за публично предлагане на 2 000 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, потвърден от КФН с Решение № 869-Е/24.11.2020 г.

Общи събрания

Финансови отчети

Политика за възнагражденията на на членовете на СД на Капман Дебтс Мениджмънт АД