Права на акционерите

Капман Дебтс Мениджмънт АД има издадени само един клас акции – безналични, поименни акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар”АД (безналични ценни книжа).

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Съгласно уставът дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на ЗППЦК и има действие от регистрацията на разпореждането в Централен депозитар. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в дружеството.

a) Право на дивидент

Всяка акция с право на глас дава право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Съгласно действащия устав право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Лицата, ползващи се от правото на дивидент, ще могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

б) Право на глас

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Съгласно устава правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на дружеството, в търговския регистър. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани е регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

в) Право на дял от остатъка в случай на ликвидация

Всяка акция с право на глас дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната и стойност. Това право възниква, в случай че при ликвидация на дружеството след удовлетворяване на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Акционерите на дружеството имат право:

1. Да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание; да искат включване в дневния ред на въпроси и да предлагат решения на вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а ТЗ.

2. На Общото събрание да поискат и да получат информация относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред;

3. Да упълномощят писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание;

4. При увеличаване на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението;

5. При бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица; да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството; да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред – ако притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството;

6. При поискване да им се представят протоколите и приложенията към тях;

7. На други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството.