Актуални процедури

 • Решения в областта на ИКТ и киберсигурносттта в МСП

  Срок за кандидатстване: 17.10.2022г. – 19.12.2022 г. Бюджет: 30,6 млн. лв. Минимален размер на помощта: 3 000лв. Максимален размер на помощта: 20 000лв. Интензитет на финансиране: 100% Цел: ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките

  17 октомври 2022
 • Процедура „Tехнологична модеренизация“

  Индикативен срок за старт на приема: юли 2022 г. Бюджет: 260 млн. лева   Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.   Минимален размер на финансиране: 50 000лв.   Максимален размер на финансиране: Микро предприятия: 200

  12 юли 2022

Защо да изберете нас

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да победим инфлацията
Качество и професионализъм
Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната грантова схема между всички налични. Помагаме ви да вземете информиранo управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изготвяне на проектна документация и комплектоването на необходимите формуляри. Пълно обосноваване на концепцията на клиента във финансов, икономически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.

Управление на проекти

Важна част от успешното приключване на проекта е свързано с неговото управление след подписването на договора за безвъзмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Нашите услуги

Инвестиционно банкиране

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

Предстоящи процедури

 • Подкрепа за иновативни МСП, отличени с „Печат за високи постижения“

  На обществено обсъждане до 02.12.2022г. Индикативен срок за обявяване: 21.12.2022 г. Бюджет: 118 560 000 лв. Интензитет на финансиране: до 70% Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет  за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“

  21 ноември 2022
 • Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение

  ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ Индикативен срок за обявяване: четвърто тримесечие на 2022 г. Бюджет: 200 млн. лв. Интензитет на финансиране: 50% По настоящата мярка на МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи

  14 ноември 2022
 • Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството,търговията и туризма

  ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, КАКТО И СГРАДИ В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ“ Индикативен срок за обявяване:  Септември – октомври 2022 г. Конкретни цели: Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни

  13 ноември 2022
 • Преход към Кръгова икономика

  ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА Индикативен срок за обявяване:  първо тримесечие на 2023 г. Бюджет: 180 млн. лв. Цел: подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и

  12 ноември 2022
 • Национален иновационен фонд

  На 18.07.2022Г. предстои да бъде открита Тринадесета конкурсна сесия на НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“. Допустимите области за финансиране, в рамките на които трябва да попадат научноизследователските и развойни проекти са: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия

  10 октомври 2022
 • Дялови инструменти за иновации

  ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ Фонд 1 – Растеж и иновации Направление 2: Иновации ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАЦИИ Бюджет: 146 687 250 лв. Допустими кандидати: млади и стартиращи компании, като фокусът ще бъде върху направленията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021- 2027 (ИСИС) насочен към следните примерни сектори: ИКТ, индустриална автоматизация, изкуствен интелект, роботика, блокчейн,

  5 октомври 2022

Клиентите ни за нас

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти?