Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е
да подбереш правилната гранто-
ва схема между всички налични.
Помагаме ви да вземете инфор-
миранo управленско решение.
Извършваме консултации за
подходящата програма за кан-
дидатстване за всеки клиент, в
зависимост от неговите потребности.

 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи
покани за финансиране!

 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изгот-
вяне на проектна документация
и комплектоването на необходи-
мите формуляри. Пълно обосно-
ваване на концепцията на клиента във финансов,
икономически и социален аспект, в съответствие с
целите на програмата.

 

Управление на проекти

Важна част от успешното при-
ключване на проекта е свързано
с неговото управление след под-
писването на договора за без-
възмездна помощ. Прецизната
подготовка и съблюдаването на
графиците са от първостепенно
значение за неговото успешно
приключване.


Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!Актуални теми

12