Актуални процедури

 • Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия

  ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“ Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите   Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г Бюджет:  117 млн. лв.   Цел: Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин

  18 юни 2024
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

  Срок за кандидатстване: 15.01.2024г. – 15.05.2024г. Бюджет: 127 млн. лв. Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации втематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027): • Информатика и ИКТ; • Мехатроника и микроелектроника; • Индустрии за здравословен живот, биоикономика и

  17 януари 2024
 • План за възстановяване и устойчивост ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

  Срок за кандидатстване:  27.07.2023 – 03.10.2023 г. Бюджет: 180 млн. лв., от които Микро и малки предприятия: 54 млн. лв.; Средни предприятия: 90 млн. лв.; Големи предприятия: 36 млн. лв.   Цел: да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови

  3 август 2023

Защо да изберете нас

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да победим инфлацията
Качество и професионализъм
Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната грантова схема между всички налични. Помагаме ви да вземете информиранo управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изготвяне на проектна документация и комплектоването на необходимите формуляри. Пълно обосноваване на концепцията на клиента във финансов, икономически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.

Управление на проекти

Важна част от успешното приключване на проекта е свързано с неговото управление след подписването на договора за безвъзмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Нашите услуги

Инвестиционно банкиране

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

Предстоящи процедури

 • Разработване на иновации в предприятията

  ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“   Разработване на иновации в предприятията Етап на обществено обсъждане до 23.05.2023 г Бюджет: 127 млн. лв.   Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС):

  26 май 2023
 • ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА (в етап на обществено обсъждане)

  Индикативна дата за обявяване на процедурата:  10.03.2023 г. Бюджет: 180 млн. лв., от които Микро и малки предприятия: 54 млн. лв.; Средни предприятия: 90 млн. лв.; Големи предприятия: 36 млн. лв.   Цел: насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и повторна употреба на отпадъци,

  6 февруари 2023
 • Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

  Национален план за възстановяване и устойчивост  Програма за икономическа трансформация  Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата   Индикативен срок за обявяване:  февруари 2023 г. Бюджет: 80 млн. лв. Срок за изпълнение на инвестицията: 18 месеца. Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор

  17 януари 2023
 • Внедряване на иновации в предприятията

  ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“   Внедряване на иновации в предприятията Дата на обявяване на процедурата: Април 2023 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2023 г. Бюджет: 293.37 млн. лв.   Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните

  17 януари 2023
 • Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

  ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“   Устойчива заетост за хора в неравностойно положение   Дата на обявяване на процедурата: Юни 2023 г.   Краен срок за подаване на проектни предложения: Август 2023 г.   Бюджет: 100 млн. лв.   Цел: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез

  16 януари 2023
 • Нови умения

  ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“   Нови умения   Дата на обявяване на процедурата: Октомври/Ноември 2023 г.   Краен срок за подаване на проектни предложения: Декември 2023/Януари 2024   Бюджет: 50 млн. лв.   Цел: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на

  16 януари 2023

Клиентите ни за нас

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти?