Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приетите изменения в Закона за здравето и извънредната епидемична ситуация в страната, бихме искали да Ви уведомим, че „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД ще осигурят непрекъснатост на дейността си и ще обслужват клиенти и контрагенти при спазване на наложените противоепидемични мерки. С цел да се избегне струпването хора в офисите ни, бихме искали да Ви насърчим да използвате нашите услуги, които се предлагат чрез дистанционен способ. В случай, че все пак е необходимо посещение до някой от нашите офиси, моля да уговорите предварително среща на указните по-долу телефони. При посещение в офисите ни, ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни средства. Срещите ще бъдат осъществявани при спазване на физическа дистанция от два метра.

Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони:

02/ 40 30 200 – Централа

02/ 40 30 211 – Ангел Хаджийски

02/ 40 30 212 – Кристиян Фезелов

02/ 40 30 214 – Антон Домозетски

Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи:

Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg

Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email: adomozetsky@capman.bg

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е
да подбереш правилната гранто-
ва схема между всички налични.
Помагаме ви да вземете инфор-
миранo управленско решение.
Извършваме консултации за
подходящата програма за кан-
дидатстване за всеки клиент, в
зависимост от неговите потребности.

 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи
покани за финансиране!

 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изгот-
вяне на проектна документация
и комплектоването на необходи-
мите формуляри. Пълно обосно-
ваване на концепцията на клиента във финансов,
икономически и социален аспект, в съответствие с
целите на програмата.

 

Управление на проекти

Важна част от успешното при-
ключване на проекта е свързано
с неговото управление след под-
писването на договора за без-
възмездна помощ. Прецизната
подготовка и съблюдаването на
графиците са от първостепенно
значение за неговото успешно
приключване.


Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е
да подбереш правилната гранто-
ва схема между всички налични.
Помагаме ви да вземете инфор-
миранo управленско решение.
Извършваме консултации за
подходящата програма за кан-
дидатстване за всеки клиент, в
зависимост от неговите потребности.

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е
да подбереш правилната гранто-
ва схема между всички налични.
Помагаме ви да вземете инфор-
миранo управленско решение.
Извършваме консултации за
подходящата програма за кан-
дидатстване за всеки клиент, в
зависимост от неговите потребности.

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е
да подбереш правилната гранто-
ва схема между всички налични.
Помагаме ви да вземете инфор-
миранo управленско решение.
Извършваме консултации за
подходящата програма за кан-
дидатстване за всеки клиент, в
зависимост от неговите потребности.