За нас

Капман Ин ЕООД е консултантско дружество, специализирано в изготвянето на финансови анализи и инвестиционни стратегии, както и в подготовката на документи на дружества, целящи да представят дейността си пред стратегически инвеститори.

Дружеството извършва консултиране и посредничество пред банки и други кредитни институции и съдейства през целия процес на отпускане на финансиране.

Предлага съдействие относно уточняване на параметрите по кредита, изготвянето на бизнес план, окомплектоването на необходимата документация и подаването и към кредитната институция.

Капман Консулт ЕООД предлага консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти; предоставя пълна информация за европейските програми, финансиращи бизнеса, като оказва пълно съдействие от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

Управление на цялостната свързаност и обхват на проект, кандидатстващ по европейските програми:

Извършва консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности;

Извършва консултации свързани с обосновка на концепцията на клиента, която трябва да бъде в съответствие на целите на програмата и съответно да бъде обоснована във финансов, икономически и социален аспект.

Извършва консултации при комплектоването на документите;

Извършва консултации свързани с предпроектни проучвания;

Изработване на бизнес план;

Извършва консултации за размера и начина на допустимото финансиране, което може да получи;

Извършва консултации относно банково финансиране;

Извършва консултации свързани със сроковете, които клиента трябва да спази в процес на изпълнение на проекта;

Други

Екип

  • Атанас Георгиев

    Атанас Георгиев е част от екипа на „Капман Консулт“ ЕООД от 2 години, като заема длъжността Експерт програми и проекти.
    Виж повече
  • Йоана Николова

    Йоана Николова притежава магистърска степен от вторият по големина университет в Рим, Италия University Of Rome “Tor Vergata” със завършена специалност...
    Виж повече

Реализирани проекти

Разработен проект по Мярка 312 „Подкрепа за развитие на микропредприятия” във връзка с реализиране на инвестиция във фотоволтаична инсталация
2011г.

Разработен проект по Мярка 312 „Подкрепа за развитие на микропредприятия” във връзка с реализиране на инвестиция за развитие на селски туризъм
2011г.

Изготвен проект и всички придружаващи проекта документи във връзка с участие по Процедура „Технологична модернизация в големи предприятия” на компания, оперираща в сектор „Производство на превозни средства“.
2010г.

Изготвени икономическа обосновка и план за преструктуриране по реда на ТЗ и на вътрешната организационна структура на производствена компания в сектор „Производство на превозни средства“ 2011г

Изготвен Карго анализ
2013г.

Изготвени финансова и икономическа оценка и направен финансов дю дилиджънс на производствена компания в лозаро-винарския сектор
2010г.

Изготвено проектно предложение по Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ, на компании опериращи в производствени сектори –фармация и производство на опаковки. 2011г.

Изготвено проектно предложение по Процедура „Безопасен труд“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ, компании опериращи в транспортния сектор 2011г.

Подготовена документация за кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ, с бенефициент Община.
2010-2011г.

Подготовени проектни предложения и последващо управление на проекти по операция „Енергийна ефективност и зелена икономика“, оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.“ за компании опериращи в хотелиерския сектор и производствения сектор
2013-2014г.

Управлявани проекти по процедура „Изработване на иновации от стартиращи предприятия“
2013-2014