Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

 

Дата на обявяване на процедурата: Май 2023 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2023 г.

 

Бюджет: 30 млн. лв.

 

Цел: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

 

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както следва:

·         Минимален размер – 50 000 лв.

·         Максимален размер – 391 166 лв.

 

Процент на съфинансиране: 100%

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.