Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение

ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ

Индикативен срок за обявяване: четвърто тримесечие на 2022 г.

Бюджет: 200 млн. лв.

Интензитет на финансиране: 50%

По настоящата мярка на МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа (слънчева фотоволтаична енергия, вятър и др.). Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW.

Допустими кандидати: МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.

Допустими разходи:

  • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
  • Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
  • Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
  • Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

От схемата са изключени акумулатори за съхранение на електроенергия за превозни средства (електромобили и др.), които се предвижда да бъдат подкрепени по други проекти.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме .

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.