Дялови инструменти за иновации

ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Фонд 1 – Растеж и иновации
Направление 2: Иновации
ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАЦИИ
Бюджет: 146 687 250 лв.

Допустими кандидати: млади и стартиращи компании, като фокусът ще бъде върху
направленията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-
2027 (ИСИС) насочен към следните примерни сектори: ИКТ, индустриална
автоматизация, изкуствен интелект, роботика, блокчейн, финтех, науки за живота,
киберсигурност, квантови технологии, интернет на нещата, облачни изчисления,
чисти и устойчиви технологии и ИКТ за социално въздействие, биотехнологии.

Финансови продукти:
– фондове за рисков капитал
– фондове за технологичен трансфер
– фондове за начално финансиране и за социално въздействие.

Индикативен срок за обявяване: октомври 2022 г.