Национален иновационен фонд

На 18.07.2022Г. предстои да бъде открита Тринадесета конкурсна сесия на НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на

предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Допустимите области за финансиране, в рамките на които трябва да попадат

научноизследователските и развойни проекти са:

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и чисти технологии;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

Финансиране: до 500 000лв. на проектно предложение.

 

Максимален интензитет на помощта: до 80% от допустимите разходи.

 

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме   и Приложение 1 „Допустими области“.