ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

Нови умения

 

Дата на обявяване на процедурата: Октомври/Ноември 2023 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: Декември 2023/Януари 2024

 

Бюджет: 50 млн. лв.

 

Цел: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквания на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служи-телите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както следва:

·         Минимален размер – 20 000 лв.

·         Максимален размер – 391 166 лв.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.