Подкрепа за иновативни МСП, отличени с „Печат за високи постижения“

На обществено обсъждане до 02.12.2022г.

Индикативен срок за обявяване: 21.12.2022 г.

Бюджет: 118 560 000 лв.

Интензитет на финансиране: до 70%

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет  за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Европейският иновационен съвет присъжда „Печат за високи постижения“ на предприятия, които са кандидатствали, но не са получили финансиране по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. Печатът гарантира високото качество на проектните идеи и потенциала им да бъдат разработени иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Допустими кандидати:

  1. Предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE);
  2. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.

Допустими разходи:

Допустими са категориите, максимално допустимите размери и методи за изчисляване на разходите, посочени в проектното предложение, отличено с “Печат за високи постижения” по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме .

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.