Преход към Кръгова икономика

ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Индикативен срок за обявяване:  първо тримесечие на 2023 г.

Бюджет: 180 млн. лв.

Цел: подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза.

 

Допустими разходи:

  • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (до 80% от разходите);
  • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им (до 10% от разходите);
  • Технология: разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения (10% от разходите);

 

Интензитет на финансиране: 50% за МСП и 30% за големи предприятия

Максимален грант: 

Микро предприятия- максимум 350 000 лева

Малки предприятия- максимум 550 000 лева

Средни предприятия- максимум 750 000 лева

Големи предприятия- максимум 1 000 000 лева.

 

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме.

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.