Програма за развитие на селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен  срок  за  кандидатстване : 16.05.2018  г.

 Общ  бюджет:  166,243, 000  лв.

Процент на финансиране

Категория на предприятието             Селски райони    Извън селски райони

МСП

50%

50%

Големи предприятия

40%

40%

Помощта се предоставя на  микро, малки, средни или големи предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи в обхвата на приложение № 1 от Договора или памук.

Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански  продукти  в  неселскостопански  продукти  извън  приложение  №  I  от ДФЕС или памук за проекти, които:

а) са подадени от кандидати големи предприятия, или

б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 1.

Критерии за допустимост

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] Земеделски стопани; със стандартен производствен обем на стопанството не по – малък от 8 000 евро.

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] Признати  групи  или  организации  на  производители  или  такива,  одобрени  за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] Еднолични търговци и юридически лица.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] мляко   и   млечни   продукти,   включително   яйца   от   птици,   с   изключение   на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] месо и месни продукти;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] плодове и зеленчуци, включително гъби;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] зърнени,  мелничарски  и  нишестени  продукти  с  изключение  на  производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] растителни  и  животински  масла  и  мазнини  с  изключение  на  производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] готови храни за селскостопански животни (фуражи);

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

Допустими дейности

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] опазване  на  околната  среда,  включително  намаляване  на  вредните  емисии  и отпадъци;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] подобряване на енергийната ефективност в предприятията;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] подобряване   на   възможностите   за   производство   на   биологични   храни   чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансови условия

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро;

[icon_font type=”pagelines” color=”#067534″ hoverColor=”#33ca24″] Максималният  размер  на  общите  допустими  разходи  по  подмярката  за  целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Допустими разходи:

1.  Изграждане,  придобиване  и  модернизиране  на  сгради  и  други  недвижими  активи,

свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2.Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.