Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

 

Дата на обявяване на процедурата: Юни 2023 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: Август 2023 г.

 

Бюджет: 100 млн. лв.

 

Цел: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както следва:

·         Минимален размер – 50 000 лв.

·         Максимален размер – 391 166 лв.

Процент на съфинансиране: 100%

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.