Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия

Дата на обявяване:  14.02.2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023г.

Бюджет: 200 млн. лв.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (до 1 MW), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 75 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лв, но не повече от:

– за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Интензитет на финансиране:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

 

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация[1] или дружества със средна пазарна капитализация[2] от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, А „Селско, горско и рибно стопанство“, K „Финансови и застрахователни дейности“, О „Държавно управление“, Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“.

Допустими разходи:

  • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
  • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
  • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходите за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), не трябва да надвишават пределната (максимална) цена в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

На етап кандидатстване се представя идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност), изготвен от лице с проектантска правоспособност.

Подробна информация може да откриете в приложеното Резюме .

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.

[1] Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители

[2] Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 3000 служители