Внедряване на иновации в предприятията

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В

ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“

 

Внедряване на иновации в предприятията

Дата на обявяване на процедурата: Април 2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2023 г.

Бюджет: 293.37 млн. лв.

 

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС): Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика;

 

Размер на безвъзмездното финансиране: от 50 000 до 700 000 лв.

 

Процент на съфинансиране: до 45%;

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.