Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Срок за кандидатстване: 15.01.2024г. – 15.05.2024г.

Бюджет: 127 млн. лв.

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации втематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027):
• Информатика и ИКТ;
• Мехатроника и микроелектроника;
• Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
• Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии;
• Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика;

Допустими кандидати:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
3) Да са микро, малки и средни предприятия или малки дружества със средна пазарна
капитализация
3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в
зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• Микро предприятие ≥ 80 000 лева
• Малко предприятие ≥ 200 000 лева
• Средно предприятие ≥ 800 000 лева
• Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Кандидати, които са големи предприятия могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер: 50 000лв.

Максимален размер:

• Микро предприятия – 250 000 лв.
• Малки предприятия – 400 000 лв.
• Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и
големи предприятия – 500 000 лв.

 

Максимален срок за изпълнение на инвестицията: 18 месеца.

 

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме