Изграждане на нови ВЕИ в комбинация със съоражения за съхранение на енергия

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

(в етап на обществено обсъждане)

Индикативен срок за обявяване: февруари 2023 г.

Бюджет: 200 млн. лв.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 100 хил. лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лв, но не повече от:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Интензитет на финансиране:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%
Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация[1] и дружества със средна пазарна капитализация[2] от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.

 

Допустими разходи:

  • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
  • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
  • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме .

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

 

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.

[1] Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители

[2] Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители